Regulamin

Regulamin Klubu Sportowego

RAGNAROK Białystok

§ 1

Klub „Klubu Sportowego Ragnarok Białystok” działa jako stowarzyszenie w oparciu o statut uchwalony dnia 08 kwietnia 2016 r.

§ 2

Z usług Klubu mają prawo korzystać wszyscy chętni zwani dalej członkami klubu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, którzy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn.12 września 2001r. (Dz. U. Nr. 101 poz. 1095 par. 2.1 pkt. 6) złożą podpisane własnoręcznie oświadczenia o akceptacji niniejszego Regulaminu.

§ 3

Członkiem Klubu może być każda osoba pełnoletnia. Osoby poniżej 18 lat mogą korzystać z usług świadczonych przez Stowarzyszenie wyłącznie za pisemną zgodą rodziców bądź prawnych opiekunów.

§ 4

Prezes Klubu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do Klubu i wpuszczania na zajęcia bez podania przyczyn.

§ 5

Członkowie Klubu zobowiązani są do opłacenia miesięcznej składki członkowskiej za udział w treningach maksymalnie do 10-go bieżącego miesiąca. Opłata za korzystanie z usług jest uiszczona z góry – zgodnie z obowiązującym cennikiem. Wszystkie indywidualne kwestie związane z terminem płatności należy wcześniej ustalić z Prezesem Klubu. Cena składki członkowskiej nie zawiera ubezpieczenia NNW. Członek Klubu powinien ubezpieczyć się we własnym zakresie z tego tytułu.

§ 6

Opłata za zajęcia nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji lub nie korzystania z usług Klubu. Niewykorzystane treningi nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych.

§ 7

Klub zamknięty jest w Święta Bożego Narodzenia, Wigilię, Dzień Wszystkich Świętych, Święta Wielkanocne, Nowy Rok i w święta państwowe. W tych przypadkach klub nie będzie przedłużać ważności karnetów. Dyrekcja Klubu może podjąć decyzję o otwarciu Klubu w niektóre z wyżej wymienionych dni.

§ 8

Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, iż nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem sportowym i dostarczyć zaświadczenie lekarskie.

§ 9

Członek Klubu zobowiązany jest każdorazowo w przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży – poinformować obecnego trenera o takim stanie lub zdarzeniu przed zajęciami.

§ 10

Klub i trener nie ponosi odpowiedzialności za wypadki oraz kontuzje powstałe na terenie Klubu. Członek Klubu korzysta z usług Klubu na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Klubu. Klub nie ponosi także odpowiedzialności w przypadku niestosowania się ćwiczącego do wskazówek i zaleceń trenera.

§ 11

Klub i trenerzy nie odpowiadają za przedmioty pozostawione na terenie Klubu (wszystkie cenne przedmioty należy zamykać w przystosowanych do tego szafkach na klucz).

§ 12

Klub zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach marketingowych (reklamowych) zdjęć wykonanych na terenie klubu w godzinach jego pracy oraz podczas imprez zewnętrznych.

§ 13

Członek Klubu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji usług świadczonych przez Klub.

§ 14

Klub  Sportowy Ragnarok Białystok zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, cen, planu zajęć, godzin otwarcia oraz prowadzącego trening trenera. O wszelkich zmianach Członkowie będą odpowiednio wcześniej informowani.

§ 15

W sali treningowej należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag Trenera oraz dostosować się do regulaminu klubu. Na salę treningową uczestnicy zabierają tylko sprzęt treningowy i wodę.

§ 16

Prywatny sprzęt treningowy Członka Klubu (rękawice bokserskie, ochraniacze goleni, ochraniacze zębów) powinien spełniać określone normy bezpieczeństwa.

§ 17

Osoby korzystające z obiektów Klubu zobowiązane są do pozostawienia ładu i porządku po zakończonych ćwiczeniach. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zachowania porządku w szatniach, pod natryskami, w toaletach oraz do poszanowania wyposażenia klubu.

§ 18

Członek Klubu będzie odpowiadał prawnie lub finansowo za dewastacje rzeczy należących do Klubu oraz wszelkie świadome działanie na jego szkodę.

§ 19

Członkowie Klubu ponoszą pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną osobom znajdującym się na terenie Klubu.

§ 20

W pomieszczeniach Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających i narkotyków oraz wnoszenie na teren Klubu w/w używek.

§ 21

Wykluczenie z Klubu i następuje z chwilą naruszenia porządku publicznego oraz porządku na terenie Klubu lub przepisów niniejszego regulaminu. O wykluczeniu z Klubu Klient zostanie poinformowany ustnie przez właściciela klubu. W sytuacji zakazu korzystania i wykluczenia z klubu, nie zwracana jest równowartość nie wykorzystanego karnetu ani w całości, ani w części.

§ 22

Trener sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu. Wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszać bezpośrednio do trenera Klubu lub Zarządu Klubu.

§ 23

Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu oraz innych rozporządzeń obowiązujących na terenie Klubu.

§ 24

Kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem, które budzą jakiekolwiek wątpliwości będą wyjaśniane przez Trenera.

Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 września 2016 roku.